ရန်ပုံငွေ လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သည်. အချက်အလက်များ


"ဒို.လုပ်သား" အစီအစဉ်မှ ပံ.ပိုးပေးအပ်သွားမည်. အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေကို လျှောက်ထားလို သူများအနေဖြင်.-

(ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်ပါက လူမှုဖူလုံရေးမှ ကိုဗစ်ကာလအနားယူခွင့်ပြုထားသည့် ကိုယ်ဝန်သည် ဆေးခွင့်ထောက်ခံချက် (သို့) သက်ဆိုင်ရာ ဒေသန္တရဆေးခန်းမှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုချက်) (အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းမှ ဆရာဝန်၏ ထောက်ခံချက်)
(ရှိပါက ပံ့ပိုးပေးသည့်အဖွဲ့အစည်းအမည်နှင့် မည်သည့်အထောက်အပံ့ဖြစ်သည်ကို ဖော်ပြပေးပါရန်)
Copy link
Powered by Social Snap