ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ် (၃၃) မြို့နယ်၏ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ကော်မတီအလိုက် အနိုင်ရရှိသွားသည့် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အမည်စာရင်းများဖြစ်ပါသည်။

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ် (၃၃) မြို့နယ်၏ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ကော်မတီအလိုက် အနိုင်ရရှိသွားသည့် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အမည်စာရင်းများဖြစ်ပါသည်။

ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မဲဆန္ဒနယ် (၆) နယ်အတွက် အနိုင်ရရှိသွားသည့် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အမည်ကို အောက်ပါ လင့်ပ်တွင် ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap