၂၀၁၈ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ

၂၀၁၈ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ လစ်လပ်မဲဆန္ဒနေရာအချို့တွင် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်း၍ ဒီမိုကရေစီနည်းအရ ရွေးကောက်ပွဲသင်တန်းများပေးခြင်းနှင့် မဲဆန္ဒအသိပညာပေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

2018 By-election

TFP had given the election trainings for the vacant position in 2018 by-election which to be held
democratically and voter education trainings in collaboration with partner organizations.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap