၂၀၁၇-ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ

၂၀၁၇ – ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ

၂၀၁၇ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲဆန္ဒရှင် အသိပညာပေးရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ဆောင့်ချက်များမှာ ပြည်သူလူထု ပိုမိုနားလည်သဘောက်ပေါက်စေရန်အတွက် ဖတ်ရှု့လေ့လာနိုင်မည့် လက်ကမ်းစာဆောင်/ ပိုစတာများ/ ဗီနိုင်းများကို အများပြည်သူသွားလာသော နေရာများတွင် ချိတ်ဆွဲကပ်ပေးခြင်း၊ မဲစာရင်းများတွင် မဲပေးမည့်သူများ၏ အမည်ပါ/မပါကို ကြည့်ရှု့ရန် တိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်မှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ရပ်ရွာ/ ကျေးလက်နှင့် မြို့နယ်အဆင့်များတွင် ပြုလုပ်သော ဆင့်ပွားသင်တန်းများတွင် ပါဝင်တက်ရောက်ခြင်းများကို လှိုင်မြို့နယ်နှင့် ကမာရွတ်မြို့နယ်များတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

2017 By-election


Before by-election, The Fifth Pillar (TFP) has contributed in giving awareness to public about voter
education in Hlaing and Kamayut townships by posting the pamphlets and vinyl posters depicting
by-election related articles at public areas, urging the people to check their names which should be
in the voter list at respective places and participating in TOT (Training of Trainers) trainings.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap