လူငယ်နှင့် ပြည်သူ့နီတိသင်တန်း (အမှတ်စဥ်-၄)

The Fifth Pillar နှင့် International Foundation for Electoral Systems (IFES) တို့ ပူးပေါင်း အကောင်အထည်ဖော်နေသည့် “လူငယ်နှင့် ပြည်သူ့နီတိ” သင်တန်း အမှတ်စဉ် – ၄ ကို

Read more

လူငယ်နှင့် ပြည်သူ့နီတိသင်တန်း(အမှတ်စဥ်-၃)

“လူငယ်နှင့် ပြည်သူ့နီတိ” သင်တန်း အမှတ်စဉ်-၃ ကို (၄.၃.၂၀၂၀) မှ (၆.၃.၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ (၃) ရက်တာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး သင်တန်းသို့ ပြည်သူ့ရေးရာနှင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာများကို စိတ်ပါဝင်စားကြသည့် လူငယ် (၂၄) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုလူငယ်များသည်

Read more